دسته: اخبار

دسته: اخبار

اخبار

طرح کارآفرینی کارسان، خدمات دهی صنفی را آغاز نمود.

در راستای ایجاد زیرساخت های لازم جهت تسهیل خدمات به اعضای محترم به ویژه کهنه سربازان، خانه سرباز صلح ایران در نظر دارد با ارائه خدمات طراحی وبسایت برای اصناف و متخصصان حوزه های مختلف، شبکه ای ایجاد نماید تا در بستر آن ارائه خدمات رفاهی به اعضای محترم را تسهیل نماید.

دسته: اخبار

اعضای خانه سرباز صلح ایران از امتیازات ویژه فروشگاه های زنجیره ای هایپرمی در سراسر کشور بهره مند می گردند.

براساس تفاهم نامه خانه سرباز صلح ایران با فروشگاه های زنجیره ای هایپرمی، اعضای محترم خانه سرباز صلح به عنوان کاربران سطح طلایی فروشگاه هایپرمی پذیرش می شوند

Read More »

طرح کارآفرینی کارسان، خدمات دهی صنفی را آغاز نمود.

در راستای ایجاد زیرساخت های لازم جهت تسهیل خدمات به اعضای محترم به ویژه کهنه سربازان، خانه سرباز صلح ایران در نظر دارد با ارائه خدمات طراحی وبسایت برای اصناف و متخصصان حوزه های مختلف، شبکه ای ایجاد نماید تا در بستر آن ارائه خدمات رفاهی به اعضای محترم را تسهیل نماید.

Read More »
smasoud62

اعضای خانه سرباز صلح ایران از امتیازات ویژه فروشگاه های زنجیره ای هایپرمی در سراسر کشور بهره مند می گردند.

براساس تفاهم نامه خانه سرباز صلح ایران با فروشگاه های زنجیره ای هایپرمی، اعضای محترم خانه سرباز صلح به عنوان کاربران سطح طلایی فروشگاه هایپرمی پذیرش می شوند

متن کامل خبر »
smasoud62

طرح کارآفرینی کارسان، خدمات دهی صنفی را آغاز نمود.

در راستای ایجاد زیرساخت های لازم جهت تسهیل خدمات به اعضای محترم به ویژه کهنه سربازان، خانه سرباز صلح ایران در نظر دارد با ارائه خدمات طراحی وبسایت برای اصناف و متخصصان حوزه های مختلف، شبکه ای ایجاد نماید تا در بستر آن ارائه خدمات رفاهی به اعضای محترم را تسهیل نماید.

متن کامل خبر »
smasoud62

اعضای خانه سرباز صلح ایران از امتیازات ویژه فروشگاه های زنجیره ای هایپرمی در سراسر کشور بهره مند می گردند.

براساس تفاهم نامه خانه سرباز صلح ایران با فروشگاه های زنجیره ای هایپرمی، اعضای محترم خانه سرباز صلح به عنوان کاربران سطح طلایی فروشگاه هایپرمی پذیرش می شوند

متن کامل خبر »
smasoud62

طرح کارآفرینی کارسان، خدمات دهی صنفی را آغاز نمود.

در راستای ایجاد زیرساخت های لازم جهت تسهیل خدمات به اعضای محترم به ویژه کهنه سربازان، خانه سرباز صلح ایران در نظر دارد با ارائه خدمات طراحی وبسایت برای اصناف و متخصصان حوزه های مختلف، شبکه ای ایجاد نماید تا در بستر آن ارائه خدمات رفاهی به اعضای محترم را تسهیل نماید.

متن کامل خبر »
smasoud62
اعضای خانه سرباز صلح ایران از امتیازات ویژه فروشگاه های زنجیره ای هایپرمی در سراسر کشور بهره مند می گردند.

براساس تفاهم نامه خانه سرباز صلح ایران با فروشگاه های زنجیره ای هایپرمی، اعضای محترم خانه سرباز صلح به عنوان کاربران سطح طلایی فروشگاه هایپرمی پذیرش می شوند

متن کامل خبر »
smasoud62
طرح کارآفرینی کارسان، خدمات دهی صنفی را آغاز نمود.

در راستای ایجاد زیرساخت های لازم جهت تسهیل خدمات به اعضای محترم به ویژه کهنه سربازان، خانه سرباز صلح ایران در نظر دارد با ارائه خدمات طراحی وبسایت برای اصناف و متخصصان حوزه های مختلف، شبکه ای ایجاد نماید تا در بستر آن ارائه خدمات رفاهی به اعضای محترم را تسهیل نماید.

متن کامل خبر »