سامانه کارسان
سامانه آموزش

خانه سرباز صلح ایران​

خانه سرباز صلح ایران یک سازمان مردم نهاد است که تلاش دارد با بهره گیری از ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی داخلی و بین المللی ضمن تکریم مدافعان امنیت ساز کشور و منادیان صلح گستر، با تقویت اتحاد و انسجام اقوام ایرانی، آموزش همگانی صلح و ترویج صلح و دوستی با رویکرد امنیت، سعادت، معیشت، فرهنگ صلح و دوستی را با نوآوری اجتماعی به منظور تامین نیازهای تحول یافته جامعه در سطح ملی و بین المللی گسترش دهد.

مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 13تهران در ترم جدید تحصیلی دانشجومی پذیرد

درباره خانه سرباز صلح ایران بیشتر بدانیم

فعالیتهای خانه سرباز صلح ایران
همه چیز درباره صلح کارت
مجوزهای خانه سرباز صلح ایران
فعالیتهای خانه سرباز صلح ایران
همه چیز درباره صلح کارت
مجوزهای خانه سرباز صلح ایران

حامیان فعالیت های صلح طلبانه خانه سرباز صلح ایران