مهارت‌های اجتماعی چیست و چرا اینقدر اهمیت دارند؟

مهارت‌های اجتماعی ابزاری است که افراد را قادر می‌سازد تا ارتباط برقرار کنند، یاد بگیرند، کمک بخواهند، نیازها را از راه‌های مناسب برآورده کنند، با دیگران کنار بیایند، دوست شوند، روابط سالم برقرار کنند، از خود محافظت کنند و به‌طور کلی قادر به تعامل هماهنگ با جامعه باشند.

فردوسی شاعر صلح و آشتی

شاهنامه شرح جنگ‌ها و دلاوری‌های شهریاران و پهلوانان و لشکریان است که در سراپای این منظومۀ بزرگ خودنمایی می‌کنند. اما در میان این گیرودار بزرگ، فردوسی پیوسته پیامدهای همۀ این جنگ‌ها را به‌صورت کوتاه و محکم بیان می‌کند

شاخصه های اصلی تحقق صلح و دوستی در جامعه

صلح در گذشته به معنای عدم جنگ و عدم برخورد نظامی و خشونتِ آشکار بود. به همین دلیل «امنیت» در گذشته صرفاً در قالب امنیت نظامی مطرح بود که از آن به «صلح منفی» نیز تعبیر شده و هنوز هم این برداشت در میان مردم غالب‌تر جلوه می‌کند. اما اغلبِ اهل نظر، امروزی براین باورند که صلح واقعی و صلح پایدار تنها از طریق تلاش برای خاموش ساختن شعله‌های جنگ و آتش‏بس میسر نخواهد بود؛

چگونه نگذاریم خشم ما را کنترل کند؟

هنگامی که از چیزی خشمگین شُدید، تلاش کنید قبل از هر اقدامی فورا ترمز خود را بکشید. لحظه‌ای صبر کنید تا کمی از شدت خشم‌تان کاسته شود. وقتی که در لحظه‌‌ی اول واکنشی انجام ندهید، کم‌کم آرام‌ می‌شوید.

آثار مخرب جنگ بر محیط زیست

جنگ به عنوان یک عامل تاثیر گذار بر سلامت جسمی و روانی افراد، باعث ایجاد تغییراتی در مناسبات اجتماعی انسان‌ها نیز می‌شود. جنگ همواره به عنوان عامل مخرب تاسیسات ومحیط زیست مطرح بوده است.

ضرورت ایجاد رفاه، تامین اجتماعی و آرامش در جامعه

رفاه و تأمین اجتماعی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مطرح می‏شود، بنابراین دامنه آن از اقدامات و نیات خیرخواهانه فردی فراتر رفته است و به عنوان حق فردی در کشور مطرح می‏شود در نتیجه تکلیفی الزامی‌برای دولت‏ها ایجاد می‏کند و به این ترتیب مقوله تأمین اجتماعی وارد نظام‏های دولتی و عمومی‌کشورها می‏شود.

ضرورت تکریم مقام کهنه سرباز

بسیاری از فرماندهان ارتش در دوران دفاع مقدس معتقدند که در دوران جنگ به نقش سربازان وظیفه پرداخته نشده است. بیش از سه میلیون و پانصد هزار سرباز در دفاع مقدس شرکت جسته اند که بخش اعظم آنان سربازان ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده اند. واقعیت آن است که نقش سربازان، هم سربازان ارتش و هم سربازان سایر سازمان ها در دوران دفاع مقدس مغفول مانده است

ضرورت و اهمیت آموزش صلح

با توجه به جنگ و خونریزی در همه اعصار و افزایش فشارها و محرومیت های ناشی از آن، کودکان و نوجوانان ما که سازنده فردای جامعه و کسانی هستند که باید پذیرای مسئولیت های اجتماعی آن باشند، نیاز به یادگیری بیشتری در زمینه ایجاد صلح و توانایی چون دموکراسی، تعاون و همبستگی، حفظ فرهنگ ها، خود و دیگران، انترناسیونالیسم، حفاظت از محیط زیست و معنویت را دارند

صلح پایدار و دیپلماسی فرهنگی

دیپلماسی فرهنگی، تلاش برای درک، آگاهی، مشارکت و تأثیر بر افکار عمومی نهادها، سازمانها و دولتهای سایر کشورهاست. هر چند دیپلماسی فرهنگی قدرت نرم در درک متقابل فرهنگی و اعتماد سازی در پیشبرد روابط و مناسبات فیمابین کشورها و تأمین منافع ملّی است