ضرورت ترویج فرهنگ صلح و مقابله با تروریسم

تلاش برای تضمین حقوق مخالفان پیش از موافقان یکی از عوامل مهم اشاعه فرهنگ صلح ومقابله با تروریسم به شمار می‏رود. اختلاف نظر به ملت‏ها غنا می‏بخشد وموجب تکامل آنها می‏شود. باید زمینه را برای مشارکت افراد با دیدگاههای مختلف بمنظور استفاده مثبت از تفاوت نظرها، اطلاع از آرای گوناگون وتبادل نظر توسط صاحبنظران وتصمیم گیران وتوجه به تبدیل نشدن تفاوت نظر به اختلاف نظر، فراهم کرد.

دیدار مدیر عامل خانه سرباز صلح ایران با نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد

در پی دعوت مسئولین استان یزد از خانه سرباز صلح ایران، مدیر عامل این سازمان مردم نهاد روز یکشنبه با حضور در آن استان و دیدار با مسئولین استانی ضمن تشکر از همکاری صمیمانه ایشان به تشریح سیاست های آن سازمان مردم نهاد پرداختند.

دیدار مدیر عامل خانه سرباز صلح ایران با نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد

در پی دعوت مسئولین استان یزد از خانه سرباز صلح ایران، مدیر عامل این سازمان مردم نهاد روز یکشنبه با حضور در آن استان و دیدار با مسئولین استانی ضمن تشکر از همکاری صمیمانه ایشان به تشریح سیاست های آن سازمان مردم نهاد پرداختند.

دیدار مدیر عامل خانه سرباز صلح ایران با نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد

در پی دعوت مسئولین استان یزد از خانه سرباز صلح ایران، مدیر عامل این سازمان مردم نهاد روز یکشنبه با حضور در آن استان و دیدار با مسئولین استانی ضمن تشکر از همکاری صمیمانه ایشان به تشریح سیاست های آن سازمان مردم نهاد پرداختند.

دیدار مدیر عامل خانه سرباز صلح ایران با نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد

در پی دعوت مسئولین استان یزد از خانه سرباز صلح ایران، مدیر عامل این سازمان مردم نهاد روز یکشنبه با حضور در آن استان و دیدار با مسئولین استانی ضمن تشکر از همکاری صمیمانه ایشان به تشریح سیاست های آن سازمان مردم نهاد پرداختند.