ضرورت تکریم مقام کهنه سرباز

بسیاری از فرماندهان ارتش در دوران دفاع مقدس معتقدند که در دوران جنگ به نقش سربازان وظیفه پرداخته نشده است. بیش از سه میلیون و پانصد هزار سرباز در دفاع مقدس شرکت جسته اند که بخش اعظم آنان سربازان ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده اند. واقعیت آن است که نقش سربازان، هم سربازان ارتش و هم سربازان سایر سازمان ها در دوران دفاع مقدس مغفول مانده است

ضرورت و اهمیت آموزش صلح

با توجه به جنگ و خونریزی در همه اعصار و افزایش فشارها و محرومیت های ناشی از آن، کودکان و نوجوانان ما که سازنده فردای جامعه و کسانی هستند که باید پذیرای مسئولیت های اجتماعی آن باشند، نیاز به یادگیری بیشتری در زمینه ایجاد صلح و توانایی چون دموکراسی، تعاون و همبستگی، حفظ فرهنگ ها، خود و دیگران، انترناسیونالیسم، حفاظت از محیط زیست و معنویت را دارند

صلح پایدار و دیپلماسی فرهنگی

دیپلماسی فرهنگی، تلاش برای درک، آگاهی، مشارکت و تأثیر بر افکار عمومی نهادها، سازمانها و دولتهای سایر کشورهاست. هر چند دیپلماسی فرهنگی قدرت نرم در درک متقابل فرهنگی و اعتماد سازی در پیشبرد روابط و مناسبات فیمابین کشورها و تأمین منافع ملّی است

ضرورت ترویج فرهنگ صلح و مقابله با تروریسم

تلاش برای تضمین حقوق مخالفان پیش از موافقان یکی از عوامل مهم اشاعه فرهنگ صلح ومقابله با تروریسم به شمار می‏رود. اختلاف نظر به ملت‏ها غنا می‏بخشد وموجب تکامل آنها می‏شود. باید زمینه را برای مشارکت افراد با دیدگاههای مختلف بمنظور استفاده مثبت از تفاوت نظرها، اطلاع از آرای گوناگون وتبادل نظر توسط صاحبنظران وتصمیم گیران وتوجه به تبدیل نشدن تفاوت نظر به اختلاف نظر، فراهم کرد.

دیدار مدیر عامل خانه سرباز صلح ایران با نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد

در پی دعوت مسئولین استان یزد از خانه سرباز صلح ایران، مدیر عامل این سازمان مردم نهاد روز یکشنبه با حضور در آن استان و دیدار با مسئولین استانی ضمن تشکر از همکاری صمیمانه ایشان به تشریح سیاست های آن سازمان مردم نهاد پرداختند.

دیدار مدیر عامل خانه سرباز صلح ایران با نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد

در پی دعوت مسئولین استان یزد از خانه سرباز صلح ایران، مدیر عامل این سازمان مردم نهاد روز یکشنبه با حضور در آن استان و دیدار با مسئولین استانی ضمن تشکر از همکاری صمیمانه ایشان به تشریح سیاست های آن سازمان مردم نهاد پرداختند.

دیدار مدیر عامل خانه سرباز صلح ایران با نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد

در پی دعوت مسئولین استان یزد از خانه سرباز صلح ایران، مدیر عامل این سازمان مردم نهاد روز یکشنبه با حضور در آن استان و دیدار با مسئولین استانی ضمن تشکر از همکاری صمیمانه ایشان به تشریح سیاست های آن سازمان مردم نهاد پرداختند.