ضرورت ترویج فرهنگ صلح و مقابله با تروریسم
تلاش برای تضمین حقوق مخالفان پیش از موافقان یکی از عوامل مهم اشاعه فرهنگ صلح ومقابله با تروریسم به شمار می‏رود. اختلاف نظر به ملت‏ها غنا می‏بخشد وموجب تکامل آنها می‏شود. باید زمینه را برای مشارکت افراد با دیدگاههای مختلف بمنظور استفاده مثبت از تفاوت نظرها، اطلاع از آرای گوناگون وتبادل نظر توسط صاحبنظران وتصمیم گیران وتوجه به تبدیل نشدن تفاوت نظر به اختلاف نظر، فراهم کرد.

تلاش برای تضمین حقوق مخالفان پیش از موافقان یکی از عوامل مهم اشاعه فرهنگ صلح ومقابله با تروریسم به شمار می‏رود. اختلاف نظر به ملت‏ها غنا می‏بخشد وموجب تکامل آنها می‏شود. باید زمینه را برای مشارکت افراد با دیدگاههای مختلف بمنظور استفاده مثبت از تفاوت نظرها، اطلاع از آرای گوناگون وتبادل نظر توسط صاحبنظران وتصمیم گیران وتوجه به تبدیل نشدن تفاوت نظر به اختلاف نظر، فراهم کرد. مشارکت در اندیشه تنها زمانی محقق می‏شود که از دیدگاه متفاوت دیگران مطلع شویم چون توافق موجب تکامل نمی‏شود واز آن رو که یک رنگ نه با خود که با رنگ‏های دیگر معنا پیدا می‏کند لذا اقتدار جامعه ‏های بشری با تکثر اندیشه ‏ها محقق می‏گردد.

کشورها در روابط بین‏المللی، زبان منافع را بر زبان ارزش‏ها مقدم می‏شمارند از این رو با توجه به عملکرد این کشورها وسازمان‏های مرتبط به آنها که تاکنون منجر به برقراری صلح مورد نظر بشریت در جهان نشده است، ما چشم امید به گروههای جامعه ی مدنی می‏بندیم که زبان ارزش‏ها را بر زبان منافع مقدم می‏شمارند و بمنظور گسترش روابط میان ملت‏ها وتکامل آنها از یکسو و مقابله با افراط فکری، استبداد و پایه‏ های تروریسم از دیگر سو، دیپلماسی فعالی را زمینه ‏های فرهنگی، اجتماعی در پیش می‏گیرند. لذا پیشنهاد می‏کنیم که با توجه به محورهای ذیل همکاری میان نهادهای جامعه مدنی در یک چارچوب مشخصی شکل گیرد تا بتوانند با در پیش گرفتن برنامه ی کاری تخصصی، برای اشاعه صلح ومقابله با تروریسم در سطوح افراد، گروهها و کشورها گام بردارند. محورهای کاری به شرح ذیل اعلام می‏شود:

الف-محور راهبردی(ظرفیت‏های تفکر راهبردی بخش خصوصی): هماهنگی میان ظرفیت‏های تفکر راهبردی بمنظور پیش رو گذاشتن همه احتمالات، ارایه طرح‏های مشترک ویکسان سازی اصطلاحات ومفاهیم آنها برای تضمین کارآمدی همه طرح‏ها.

ب- محور فرهنگی اجتماعی (سازمان‏های فرهنگی با محوریت گفت وگوی فرهنگ‏ها وارتباطات اجتماعی): بمنظور پیگیری طرح‏های کاری تقریب فرهنگی واجتماعی ملت‏ها وادامه گفتمان مشترک در چارچوب فعالیت‏های فرهنگی واجتماعی.

ج- محور حقوقی و قانونی(سازمان‏های حقوق بشری وابسته به بخش خصوصی ونهادهای حقوقی): برای مبادله اطلاعات میان محافل ملی و بین‏المللی بمنظور رصد، پیگیری ومقابله همزمان ومشترک با هرگونه تجاوز ودر تمامی سطوح .

د- محور سیاسی(گروههای فشار): بمنظور ارتباط وهماهنگی بیشتر میان گروههای فشار تابع احزاب سیاسی برای اقدام مشترک در سطوح ملی وبین‏ المللی.

ه-محور رسانه‏ای (سازمان‏های اطلاع رسانی وابسته به بخش خصوصی): متکی بر اقدامات رسانه‏ای و مبادله اطلاعات و هماهنگی مشترک و همزمان برای مقابله با ناقضان حقوق واخلالگران صلح در سطوح کشوری، منطقه ‏ای و بین‏المللی.

و- محور خدمات بشردوستانه (سازمان‏های ارایه خدمات و امدادرسانی): همکاری مشترک میان سازمانهای تخصصی امدادرسانی و هماهنگی فعالیت‏ها بر اساس ظرفیت‏های موجود و رصد موارد ظلم وتجاوز بمنظور مقابله با عاملان آنها.

ز- محور زیست محیطی(سازمان های حامی محیط زیست): هماهنگی میان سازمان‏های زیست محیطی در خصوص جنایات و تجاوزات زیست محیطی که می‏تواند بر زندگی انسان، محیط زیست و آینده نسل‏ها تاثیرگذار باشد.

سپس نظریه پردازان گروههای جامعه مدنی کشورهای گوناگون با هماهنگی فیما بین، طرح‏ها و برنامه کاری ویژه خود را در چارچوب راهبردی تکامل یافته به منظور جهت دهی به تلاش‏ها برای مقابله با استبدادگران، تروریست‏ها و اخلالگران صلح، ارایه می‏دهند.

(دکتر ظهیر عبدالهادی المحمید از نخبگان مرتبط مجمع جهانی صلح اسلامی)