سرباز صلح مرکز شتابدهی صلحینو را راه اندازی نمود
با امضای تفاهم نامه ای بین خانه سرباز صلح ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خانه سرباز صلح ایران مجوز راه اندازی مرکز شتابدهی صلحینو را دریافت نمود.

خانه سرباز صلح ایران موفق شد با امضای تفاهم نامه‌ای با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اخذ مجوز ایجاد مرکز شتابدهی را دریافت نماید.

این  مرکز شتابدهی با نام صلحینو اولین شتابدهنده در کشور در حوزه فناوری های صلح آمیز می باشد. صلحینو با شعار فناوری برای صلح و با هدف حمایت و هدایت تیم های استارت آپی فعال در اکوسیستم فناوری های صلح آمیز در جهت تجاری شدن تاسیس شده است.

 فناوری  های صلح آمیز بر اساس تعریف این مرکز مجموعه ای از فناوری ها در حوزه های آموزش، فناوری های

سبز،  انرژی های پاک، فناوری اطلاعات، بلاکچین، آب و محیط زیست می باشد.

در راه اندازی مرکز شتابدهی صلحینو، شرکت توسعه تجارت بین الملل کسب که یکی از مجموعه های فعال در اکوسیستم استارت آپی کشور می باشد نیز با خانه سرباز صلح ایران مشارکت داشته است.

این سازمان امیدوار است که با آغاز فعالیت شتابدهنده صلحینو نقش فناوری های صلح آمیز در حل چالش های کشور بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.