خدمات منزلتی

  • عضویت در تنها انجمن رسمی کهنه سربازان کشور
  • دریافت صلح کارت به عنوان یک کارت هویتی و بهره مندی از ارزش معنوی و اعتبار اجتماعی مربوط به آن برای کهنه سر بازان و صلح گستران
  • امکان جلب مشارکت ها و ظرفیت های اجتماعی برای حمایت مادی و معنوی از کهنه سربازان و صلح گستران
  • اولویت حضور در همایش های ملی و منطقه ای ویژه تکریم کهنه سربازان دفاع مقدس و صلح گستران برای دارندگان صلح کارت

برای ثبت نام و دریافت صلح کارت میتوانید از طریق لینک روبرو اقدام نمایید